பயிற்சி வகுப்பு

£ 10.00

203, Layards Bordway, Grandpass, MSC College, 203,, Layards Bordway, Grandpass Colombo 14, Sri Lanka
by MSC College
பயிற்சி வகுப்பு

பயிற்சி வகுப்பு

£ 10.00

203, Layards Bordway, Grandpass, MSC College, 203,, Layards Bordway, Grandpass Colombo 14, Sri Lanka
by MSC College

About

புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன.


புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன. Monte ssori Teaching Course, Spoken English, Computer Course (குழு வகுப்புக்கள்) முற்பதிவுகளுக்கு 20% கழிவு வழங்க ப்படும். MSC College, 203, Layards Bordway, Grandpass, Colombo – 14.

Location

203, Layards Bordway, Grandpass, MSC College, 203,, Layards Bordway, Grandpass Colombo 14, Sri Lanka
Get directions