பயிற்சி வகுப்பு

About

புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன. Monte ssori Teaching Course, Spoken English, Computer Course (குழு வகுப்புக்கள்) முற்பதிவுகளுக்கு 20% கழிவு வழங்க ப்படும். MSC College, 203, Layards Bordway, Grandpass, Colombo – 14.

Contact

MSC College

Phone: 077 7766514.

Price £ 10

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where

203, Layards Bordway, Grandpass
MSC College, 203,, Layards Bordway, Grandpass
Colombo 14
Sri Lanka

Advertisement