பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம்

About

பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம், உடல், உள ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கும் (ஒரு மாத பயிற்சி– தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேவையான ஆசனங்கள்) அழகுக்கலைப் பயிற்சி நெறி (அழகை மெருகூட்டவும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும்) நடாத்தப்படுகிறது. விடுமுறை கழிக்க எமது தாய் நாட்டிற்கு வந்திருப்போருக்கும் பொருத்தமானதாகும். S.Tharsini 077 1844660. வெள்ளவத்தை.

Contact

S.Tharsini

Phone: 0094 77 1844660

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where

COLOMBO06
WELLAWATTA

Sri Lanka

Advertisement
Error Page
Warning!

Unable to establish a database connection

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request