பயிற்சி வகுப்பு

About

வெள்ளவத்தையில் Spoken English & சிங்களம் வெளிநாடு செல்வோர், வேலைக்கு செல்வோர், இல்லத்தர சிகளுக்கு அவர்களின் தன்மைக்கேற்ப பூரண தமிழ் விளக்கத்துடனும் பேச்சுப் பயிற்சியுடனும் தனியாக, சிறு குழுவாக குறுகிய காலத்தில் கற்பிக்கப்படும். college of english

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where


Sri Lanka

Advertisement
Error Page
Warning!

Unable to establish a database connection

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request